Zorg en Welzijn

Binnen de branche Zorg en Welzijn wordt al langer op het gebied van arbeidsveiligheid en kwaliteitsborging aandacht besteed. Zo heeft lange tijd geleden het HKZ-keurmerk z’n intrede gedaan.

HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) stelt kwaliteits- en veiligheidsnormen op voor ruim 30 branches in Zorg & Welzijn. Deze normen zijn specifiek opgesteld voor Nederlandse zorginstellingen en sluiten aan bij de landelijke kwaliteitskaders die gelden voor bepaalde branches. Met een HKZ-keurmerk kan een zorginstelling aantonen dat zij de kwaliteit op orde hebben, risico’s in kaart hebben gebracht en hierop anticiperen. De organisatie dient aantoonbaar continu bezig te zijn met het verbeteren van haar kwaliteit.

HKZ is voortdurend in ontwikkeling en heeft voor iedere discipline of specialisme binnen de zorg (thuiszorg, GGZ, gehandicaptenzorg, jeugdzorg, fysio etc.) een aparte norm opgesteld. Echter zien we steeds vaker dat een zorginstelling minder te plaatsen is in één van de specifieke normen waarbij ze niet volledig aansluiten bij de dienstverlening. Daarnaast zijn de eigen regie van de cliënt en de ruimte voor professionele vrijheid van de zorgverlener ook zaken die binnen HKZ opvallen. HKZ speelt goed in op bovengenoemde ontwikkelingen binnen de zorgsector door nieuwe normen te ontwikkelen die toepasbaar zijn voor meerdere zorginstellingen. Deze norm heet HKZ Zorg & Welzijn en is gebaseerd op het gedachtegoed van algemene kwaliteitsborging ISO9001.

NEN-EN-15224 als variant op ISO9001

Als variant op ISO9001 is de NEN-EN-15224 ontwikkeld. Vorig jaar is nog een tweede nieuwe norm HKZ-165 tot stand gekomen. Deze normen kennen dezelfde opbouw als alle ISO-normen, maar gaan specifieker in op algemene eisen binnen de gezondheidszorg. Het grote verschil van deze normen met de HKZ-norm voor Zorg & Welzijn is de structuur. NEN-EN-15224 is een uitgebreide norm met 10 hoofdstukken zoals alle ISO normen en telt bijna 100 pagina’s.

De laatste kwaliteits-ISO-normen hebben allemaal eenzelfde structuur volgens de internationale HLS - High Level Structure met prominente onderdelen van o.a. Risico Analyse, Stakeholderanalyse, Context v.d. organisatie en eenduidige hoofdstukkenstructuur. De HKZ-norm Zorg & Welzijn bevat de principes voor kwaliteitsmanagement uit ISO9001:2015.

Deze kwaliteitsmanagementprincipes zijn:

  • klantgerichtheid, cliënttevredenheid / maatwerk voor de cliënt
  • beleid en leiderschap
  • betrokkenheid van medewerkers
  • procesbenadering
  • op bewijs gebaseerde besluitvorming
  • relatiemanagement
  • verbetering

Een kwaliteitsborgingssysteem volgens de HKZ-norm Zorg & Welzijn is een middel om te waarborgen dat een (zorg) organisatie aantoonbaar constante kwaliteit levert en dat doet binnen de geldende wettelijke kaders. De HKZ-norm helpt bij het invoeren van kwaliteitszorg. Een kwaliteitssysteem dat aantoonbaar voldoet aan de HKZ-norm Zorg & Welzijn geeft recht op het HKZ-certificaat Zorg & Welzijn (NEN-EN-15224, versie 2017).

De wetgever eist in de Kwaliteitswet Zorginstellingen en in de wet BIG van zorgaanbieders, dat zij de kwaliteit van de zorg systematisch moet bewaken, beheersen en waar mogelijk verbeteren. De HKZ-norm bestaat uit een aantal eisen waaraan een organisatie dient te voldoen. Dit wordt aantoonbaar in een kwaliteitshandboek vastgelegd. Verder heeft de organisatie voor een deel de keuze hoe zij de norm volgens de vaststaande onderdelen intern wil gebruiken.

M. de Lange Professionals kan op de gebieden van Kwaliteit, Arbo, Milieu en Informatiebeveiliging/Privacy een belangrijke rol spelen binnen Zorg en Welzijn.

Neem hiervoor contact met ons op!

Marion de Lange

Marion is een professional in de zorgwereld. Na een start en lange tijd bij een bankinstelling heeft zij toen haar kinderen naar school gingen, haar passie gevolgd en is gaan werken binnen de huisartsenzorg. Na een intensieve opleiding richting diplomering werkt zij inmiddels al weer ruim 13 jaar als bevlogen doktersassistente in een medisch centrum voor meerdere dokterspraktijken.

Zij kan worden neergezet als een zeer betrokken persoon met een fijngevoelig empathisch vermogen richting patiënten. Met jaarlijks terugkerende nascholingen en gekozen specialisaties heeft zij zich inmiddels goed weten te richten op veel verschillende onderdelen binnen de huisartsenpraktijk.

Als professional is zij altijd alert bij vermeende incidenten of calamiteiten en weet gedragingen van patiënten al snel in het juiste kader te plaatsen. Zelfstandig handelen en een luisterend oor voor patiënten en hun problemen is kenmerkend te noemen.

Heeft u vragen over zorg en welzijn, schroom niet om contact met haar op te nemen.
Voor handige informatie, kijk eens op:  Thuisarts.nl  (bij twijfel, raadpleeg altijd uw huisarts!)

Stuur Marion een email